Language
KVKK

Erse Kablo Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Erse Kablo” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 320 26 80
E-posta : info@ersekablo.com.tr

 
Şirket binamız içerisinde bulunduğunuz alanda güvenlik kamerası vasıtasıyla yalnızca görüntü kaydı yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından görüntü kaydıyla kişisel veri işlenmesinin amacı "ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gerektiğinde bilgi verilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibinin yapılması, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması" şeklindedir.

Elde edilen salt görüntü niteliğindeki kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak kameralar vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. İşbu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla talep doğrultusunda ya da gerektiğinde adli makamlara, kamu kurum ve kuruşlarına veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.
 

Veri sahibi ilgili kişi olarak Erse Kablo’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

 
Erse Kablo’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. Erse Kablo bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bilgi talebine yönelik ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna "www.ersekablo.com.tr" şeklindeki internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür.

 
Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Erse Kablo
Türkçe English
KVKK

Erse Kablo Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Erse Kablo” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 320 26 80
E-posta : info@ersekablo.com.tr

 
Şirket binamız içerisinde bulunduğunuz alanda güvenlik kamerası vasıtasıyla yalnızca görüntü kaydı yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından görüntü kaydıyla kişisel veri işlenmesinin amacı "ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gerektiğinde bilgi verilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibinin yapılması, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması" şeklindedir.

Elde edilen salt görüntü niteliğindeki kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak kameralar vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. İşbu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla talep doğrultusunda ya da gerektiğinde adli makamlara, kamu kurum ve kuruşlarına veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.
 

Veri sahibi ilgili kişi olarak Erse Kablo’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

 
Erse Kablo’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. Erse Kablo bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bilgi talebine yönelik ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna "www.ersekablo.com.tr" şeklindeki internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür.

 
Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Türkçe English
Erse Kablo
KVKK

Erse Kablo Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Erse Kablo” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 320 26 80
E-posta : info@ersekablo.com.tr

 
Şirket binamız içerisinde bulunduğunuz alanda güvenlik kamerası vasıtasıyla yalnızca görüntü kaydı yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından görüntü kaydıyla kişisel veri işlenmesinin amacı "ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gerektiğinde bilgi verilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibinin yapılması, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması" şeklindedir.

Elde edilen salt görüntü niteliğindeki kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak kameralar vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. İşbu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla talep doğrultusunda ya da gerektiğinde adli makamlara, kamu kurum ve kuruşlarına veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.
 

Veri sahibi ilgili kişi olarak Erse Kablo’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

 
Erse Kablo’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. Erse Kablo bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bilgi talebine yönelik ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna "www.ersekablo.com.tr" şeklindeki internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür.

 
Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Türkçe English
Erse Kablo
KVKK

Erse Kablo Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA GÜVENLİK KAMERALARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Veri sorumlusu, Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Bundan sonra “Erse Kablo” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bilgileri aşağıdaki gibidir:

Veri Sorumlusu : Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Halil Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 320 26 80
E-posta : info@ersekablo.com.tr

 
Şirket binamız içerisinde bulunduğunuz alanda güvenlik kamerası vasıtasıyla yalnızca görüntü kaydı yapılmaktadır. Şirketimiz tarafından görüntü kaydıyla kişisel veri işlenmesinin amacı "ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara gerektiğinde bilgi verilmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin sağlanması, talep ve şikayetlerin takibinin yapılması, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve şirket güvenliğinin sağlanması" şeklindedir.

Elde edilen salt görüntü niteliğindeki kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak kameralar vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. İşbu kişisel veriler 6698 Sayılı Kanun’un m.8/2(a) hükmü kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların ispatı amacıyla talep doğrultusunda ya da gerektiğinde adli makamlara, kamu kurum ve kuruşlarına veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilmektedir.
 

Veri sahibi ilgili kişi olarak Erse Kablo’ya başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesindeki;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

 
Erse Kablo’ya yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. Erse Kablo bilgi taleplerinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bilgi talebine yönelik ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna "www.ersekablo.com.tr" şeklindeki internet sitemizden ulaşabilmeniz mümkündür.

 
Erse Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo Erse Kablo